Kale Kilit Silindirli Tirajlı Kilitleri 157 A 3M/C 3M